انواع طرح فرش؛ طرح افشان

انواع طرح فرش؛ طرح افشان

طرح افشان

برگها و گلها و پرندگان و حیوانات به عنوان نقش های قالی، و گل و برگ از نگاهره های اصلی این طرح است و به صورت جدا در زمینه قالی پراکنده اند. همگونی و هماهنگی رنگهای این طرح بی نظیر و زیبا است.

نقش های فرعی طرح افشان عبارت اند از:

1-     افشان ختایی یا ختایی ها.

2-     افشان بندی، با گلهای دارای ارتباط.

3-     افشان شکسته با خطوط شکسته

4-     افشان شاخه پیچ که گلها با شاخه ها به هم پیوسته اند.

5-     افشان دسته گل که کومه ها و دسته گلها نگاره های اصلی را تشکیل میدهند.

6-      افشان حیوان دارکه در آن نقش مایه حیوانات به کاربرده شده است.

7-     افشان ترنج دار: ترنج با طرح و رنگ های متفاوت در وسط زمینه پر گل و گیاه نقش بسته است.

      

نظرات بازدیدکنندگان