انواع طرح فرش؛ طرح ترکمن

انواع طرح فرش؛ طرح ترکمن

طرح ترکمن

این طرح ویژه فرش های ترکمن می باشد که در شمال شرقی ایران زندگی می کنند. طرح قالی ترکمن تجریدی و بدون نقشه قبلی و ذهنی و متشکل از اشکال هندسی است. طرح اصلی آن طرح هشت ضلعی است که به لوزی یا مربع دارای زوایای با خطوط شکسته نزدیک است. این هشت ضلعی ها خود دارای حاشیه اند که لوزی هایی در آنها تکرار میشود. حاشیه ساده است و بیشتر از اشکال هشت ضلعی و لوزی و مستطیل باریک و بلند تشکیل شده است. بافت متقارن و یک پوده قالی ترکمن با چله پشمی بافته میشود. در گذشته از رنگ های طبیعی مانند گیاه قرمز دانه و روناس با دندانه ی زاج سفید برای رنگرزی خامه ی قالی های ترکمن استفاده میشده و امروزه رنگ های مورد استفاده شیمیایی است. رنگ قالی های ترکمن اغلب لاکی (قرمز) یا سفید استخوانی و عاجی است. دست بافته های ترکمن ها شامل قالی، قالیچه، پلاس، گلیم، نمد، زیلو، خورجین، و چنته می باشد.

طرح های ترکمن عبارت اند از:

1-طرح ماری

2- طرح تکه گل

3- طرح افغانی

4- طرح قوچان

5- طرح شانه ای بافت عمومی

6- طرح قاب یموت

7- طرح خورجینی

8- طرح دار گل

9- طرح آقانق

10- طرح آیینه گل

11- طرح بخارا

12- طرح یموت

13- طرح آخال

14- طرح چهار قاب

15- طرح قفسه گل

16- طرح چشم غزال

17- طرح درناب گل

فرش با طرح ترکمن

فرش ترکمن

نظرات بازدیدکنندگان