انواع طرح فرش؛ طرح درختی و گلدانی

انواع طرح فرش؛ طرح درختی و گلدانی

طرح درختی

در این گونه طرح نقش اصلی درخت میباشد که معمولا از درختانی چون سرو، بید مجنون و گردو استفاده می شود که هرکدام از آن ها معانی خاص دارند. به طور مثال سرو مظهر شادابی و زندگی و ایستادگی و بید مجنون نشان غم و اندوه و گردو دلالت بر طول عمر دارد. در طرح های درختی علاوه بر درخت از حیوانات و پرندگان نیز استفاده شده است و هرکدام نیز معانی خاص دارند. به طور مثال شیر مظهر قدرت و طاووس مظهر زیبایی و شتر مظهر صبر می باشد. انواع نقش های درختی عبارت اند از:

درختی حیواندار، درختی گلدار، درختی سراسری، درختی لچک و ترنج، درختی گل و بلبل، و درختی سبزی کاری.

فرش با طرح درختی   فرش با طرح درختی

 

طرح گلدانی

در این طرح ها نقش اصلی را گلدان تشکیل می دهد که در فرش های گوناگون اندازه های مختلفی دارد و از نظر تعداد گاهی یک گلدان بزرگ و پر از گل تمام متن فرش را می پوشاند و در بعضی مواقع چند گلدان کوچک دیده می شود که به طور قرینه و پشت سرهم ردیف شده اند. از انواع طرح گلدانی می توان به حاج خانمی، تکراری (سراسری)، لچک و ترنج، ظل السلطان (گل و بلبل)، دوطرفه و یک طرفه، ختائی ( :این طرح برگرفته از طرح های اسلیمی و ختایی است که به صورت خطوطی کم رنگ در زیر اسلیمی ها قرار می گیرند. طرح ختایی گل و برگ با ایجاد هماهنگی و نظم به چشم می آید و در صنایع دستی، قالی بافی، کاشی کاری و تذهیب استفاده می شود.این طرح در زمان صفویه به ایران آمد و در ختا ابداع شده و ایرانی ها این کلمه را خطایی می گویند. که نتیجه خطا و اشتباه می باشد. این طرح بر گرفته از گل های شاه عباسی است.)  اشاره کرد.

فرش با طرح گلدانی

نظرات بازدیدکنندگان