شرایط عودت محصولات

شرایط عودت کالا :

- هدف فروشگاه، تحویل بی عیب و نقص محصول به مشتری است. بر این اساس محصولات قبل از ارسال بدقت توسط کارشناس فروشگاه بررسی و در صورت احراز سلامت ارسال می گردند. لازم است مشتری در حضور مامور تحویل مرسوله، سلامت ظاهری کالا را بررسی و در صورت وجود مشکل یا ایراد از تحویل گرفتن آن خودداری و بلافاصله موضوع را به فروشگاه اطلاع دهد. بدیهی است که تحویل گرفتن کالا توسط مشتری به منزله تایید سلامت آن خواهد بود.

با اینحال در صورت بروز مشکل و وجود عیب و نقص در محصول تحویلی که در هنگام تحویل، قابل احراز نباشد، تحت شرایط زیر مشتری می تواند محصول را عودت دهد. در این صورت هزینه عودت محصول با فروشگاه است:

     1- مغایرت محصول دریافتی با سفارش مشتری از لحاظ مشخصات ظاهری.